Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Projekt, logo


 

Realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko“ byla zahájena 1. května 2016 a potrvá dva roky. Projekt zabezpečuje město Moravský Krumlov a projekt je financován z prostředků Evropské unie a z rozpočtu města.

Jedná se o celorepublikový projekt, který na konkretním území řeší oblast vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku. Je zaměřený na podporu v oblasti předškolního, základního a volnočasového vzdělávání. Je velkou příležitostí, jak společnými silami a zájmem posunout oblast vzdělávání.

Jeho cílem je snaha o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Současně je kladen důraz na spolupráci s obcemi jako zřizovateli škol, důraz na informování a zapojení rodičovské veřejnosti a všech ostatních, kteří mají zájem ovlivnit vzdělávání na moravskokrumlovsku.

MAP na moravskokrumlovsku stejně jako v celé republice zaměřuje na čtyři hlavní témata:

  • předškolní vzdělávání, jeho dostupnost a kvalita
  • čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (zvýšení zájmu o čtení matematiku)
  • inkluzivní (společné) vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • podpora polytechnického vzdělávání (manuální zručnost, pracovní dovednosti)

Výstupem projektu bude vlastní dokument „Místní akční plán“, který by měl určit zásadní potřeby pro rozvoj škol v našem regionu, ať už v oblasti investic a zlepšení vybavení nebo ve zkvalitňování výuky na školách. Zároveň najít cestu, způsoby a prostředky, jak tyto potřeby uskutečnit.

Do projektu se zapojily všechny mateřské a základní školy nacházející se v regionu moravskokrumlovska, tj. celkem 26 škol.

Byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny, které se od června průběžně setkávají a projednávají potřeby a náměty škol, příklady dobré praxe. Mají možnost se takto neformálně setkat, sdělit si, co je tíží a naopak z čeho mají radost. Do těchto pracovních skupin se mohou zapojit a jsou vítáni rodiče dětí a žáků, kteří jsou důležitým pojítkem ve vztahu dítě-škola. Pokud bude ze strany rodičů zájem, mohou se v rámci projektu připravit společné semináře a workshopy ke zlepšení spolupráce se školou.

Pokud budete mít zájem se do projektu zapojit, kontaktujte manažerku projektu PhDr. Miladu Pelajovou: milada.pelajova@seznam.cz nebo metodičku projektu Ing. Marii Brückovou: bruckovam@mkrumlov.cz

Více informací o projektu MAP lze získat na webových stránkách města: www.mkrumlov.cz