Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Vzdělávací oblast 5.1 dítě a jeho tělo (biologická)

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Očekávané výstupy z RVP PV

 1. Zachovávat správné držení těla

5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 1. Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
 2. Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 3. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

Konkretizované výstupy

 1. postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly
 2. běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
 3. vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu
 4. otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace
 5. zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení
 6. házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí
 7. užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)
 8. pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
 9. pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku)
 10. přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů
 11. pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více)
 12. být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě
 13. pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
 14. doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)

Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku
5.1.14 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály

Konkretizované výstupy

 1. upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
 2. tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 3. vést stopu tužky při kresbě, apod.
 4. napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena
 5. pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)
 6. zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami
  (např. tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou)
 7. kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů
 8. zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, chřestidly)

Sebeobsluha

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.8 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
5.1.9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

Konkretizované výstupy

 1. pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony
  (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník)
 2. samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky
 3. samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek
 4. postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky
 5. udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

Zdraví, bezpečí

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.10 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
5.1.11 Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí
5.1.12 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy
5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí
5.3.13 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami

Konkretizované výstupy

 1. pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)
 2. mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách
 3. znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek
 4. uvědomovat si, co je nebezpečné
 5. projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
 6. chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na veřejnosti, v přírodě)
 7. znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)
 8. vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
 9. bránit se projevům násilí