Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Vzdělávací oblast 5.2 dítě a jeho psychika (psychologická)

Jazyk a řeč

Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách
5.2.1.4, 5.2.1.7 Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat
5.2.1.5 Domluvit se slovy
5.2.1.6 Porozumět slyšenému
5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
2.1.11 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti

Konkretizované výstupy

 • spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií
 • vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu
 • znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa)
 • mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí 
 • používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky
 • dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)
 • dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty)
 • sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat
 • předat vzkaz
 • chápat jednoduché hádanky a vtipy
 • poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu
 • poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)
 • rozkládat slova na slabiky
 • vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
 • rozlišit krátké a dlouhé samohlásky
 • znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit
 • vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce

Poznávací schopnosti

Vnímání

Očekávané výstupy z RVP PV

5.1.6 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
5.2.2.1. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 
5.2.2.5. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

Konkretizované výstupy

 • zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku)
 • rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus
 • sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech
 • rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky
 • správně reagovat na světelné a akustické signály
 • rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)
 • odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat
 • rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin)
 • rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost

Poznávací schopnosti

Pozornost, soustředěnost, paměť

Očekávané výstupy Z RVP PV

5.2.2.2  Záměrně se soustředit a udržet pozornost
5.2.3.9  Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
5.2.2.10 Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit

Konkretizované výstupy

 • soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)
 • dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost
 • udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
 • uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím
 • zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu
 • zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
 • záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, melodii)
 • pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso)
 • zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek
 • uplatňovat postřeh a rychlost

Poznávací schopnosti

Tvořivost, vynalézavost, fantazie

Očekávané výstupy Z RVP PV

5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)

Konkretizované výstupy

 • rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie
 • spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i nepříjemného
 • vyjadřovat fantazijní představy 
 • dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)
 • vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.)
 • vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)
 • tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)
 • s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)  
 • dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek
 • navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…)
 • experimentovat s výtvarně netradičními materiály
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
 • improvizovat a hledat náhradní řešení

Poznávací schopnosti

Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování

Očekávané výstupy Z RVP PV

5.2.2.5 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
5.2.1.16 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci

Konkretizované výstupy

 • rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)
 • pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.)
 • rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena, dopravní značky)
 • sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů
 • objevovat význam ilustrací, soch, obrazů   
 • poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky označit své výtvory (např. použít nějaký symbol)
 • napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.)
 • napodobit některá písmena, číslice
 • poznat některé hudební znaky

Poznávací schopnosti

Časoprostorová orientace

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.2.9 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy
5.2.2.10 Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase

Konkretizované výstupy

 • rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět
 • rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat
 • rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů
 • orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed
 • orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 • orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)
 • rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu)
 • rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky

Poznávací schopnosti

Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.2.8 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat
5.2.2.4 Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit

Konkretizované výstupy

 • rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník
 • rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)
 • rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)
 • porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)
 • orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet prvků
 • posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je stejně)
 • chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)
 • chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)

Poznávací schopnosti

Řešení problémů, učení

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně
5.2.2.12  Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
5.2.1.20 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film
5.2.2.6 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
5.2.2.7 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
5.2.3.8 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Konkretizované výstupy

 • slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus – omyl
 • samostatně se rozhodnout v některých činnostech
 • jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí
 • vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je
 • projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat v encyklopediích
 • verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví stavbu, skládá puzzle)
 • přicházet s vlastními nápady
 • projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat
 • nechat se získat pro záměrné učení
 • odlišit hru od systematické povinnosti
 • zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí)

Sebepojetí, city, vůle

Sebevědomí a sebeuplatnění

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.3.1 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
5.2.3.2 Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině
5.2.3.5 Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci
5.2.3.11 Podílet se na organizaci hry a činnosti

Konkretizované výstupy

 • přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)
 • zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé
 • samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)
 • respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
 • uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je
 • umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)
 • snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor
 • umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
 • přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč)
 • nebát se požádat o pomoc, radu

Sebepojetí, city, vůle

Sebeovládání a přizpůsobivost

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.3.4 Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
5.2.3.6 Uvědomovat si svoje možnosti a limity
5.2.3.7 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení)

Konkretizované výstupy

 • reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit)
 • odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné
 • plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)
 • hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem
 • přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit
 • přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci
 • umět se přizpůsobit změnám

Sebepojetí, city, vůle

Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy

Očekávané výstupy z RVP PV

5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení
5.2.3.12 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
5.2.3.13 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování
5.2.3.15 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním
5.2.3.16 Zachytit a vyjádřit své prožitky

Konkretizované výstupy

 • odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
 • odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc)
 • přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit
 • přijímat pokyny
 • plnit činnosti podle instrukcí
 • přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese
 • projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.)
 • přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek)
 • přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)
 • umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.)
 • Rozhodovat sám o sobě (o svém chování)