Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Vzdělávací oblast 5.3 dítě a ten druhý (interpersonální)

Komunikace s dospělým

Očekávané výstupy z RVP PV

5.3.1 Navazovat kontakty s dospělým

Konkretizované výstupy

 • navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem)
 • spolupracovat s dospělým
 • respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
 • obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
 • rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání

Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

Očekávané výstupy z RVP PV

5.3.8 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
5.3.9 Spolupracovat s ostatními

Konkretizované výstupy

 • aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)
 • chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat
 • vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat
 • spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem
 • vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení /4.7.
 • využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.)

Sociabilita

Očekávané výstupy z RVP PV

5.3.5 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
5.3.7 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
5.3.10 Respektovat potřeby jiného dítěte
5.3.6 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené
5.3.4 Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná

Konkretizované výstupy

 • obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení
 • všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se)
 • chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené
 • k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)
 • porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost)
 • nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu)
 • uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří)
 • spoluvytvářet prostředí pohody
 • respektovat rozdílné schopnosti
 • důvěřovat vlastním schopnostem
 • cítit sounáležitost s ostatními
 • nabídnout pomoc