Menu
Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaDOBŘÍNSKO

Zápis do mateřské školy

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

do Mateřské školy Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/ 2024 

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 proběhne ve čtvrtek 11. 5. 2023  

v době od 11.30 do 16.00 hod. 

V tento den je možné si školku projít i venkovní prostory. 

  • občanský průkaz zák. zástupce 

  • rodný list dítěte – pouze pro kontrolu 

  • Vyplněnoupřihlášku do včetněvyjádření dětského lékaře  

Pokud nemáte možnost si tiskopisy vytisknout, budou vám k dispozici v naší MŠ k vyzvednutí v době, kdy je MŠ otevřená, tj. 6.45-12.15 hod., nebo 14.30-15.45 hodin. 

K tomuto zápisu mohou podat přihlášku cizinci s vízem k dočasné ochraně na území ČR, budou potřebovat: 

  • vyplněnou přihlášku a formulář GDPR – stejná pro všechny děti 

  • prokázat se dočasným vízem 

  • dokument, který prokáže místo pobytu – nájemní smlouva atd. 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Do MŠ budou přednostně přijímány děti v příslušném školském obvodu obce Dobřínsko, které mají místo trvalého pobytu na území obce. 

Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání) 

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. § 34 zákona 561/2004 Sb. 

 

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou MŠ 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu § 34, 34 a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria: 

Děti s odkladem povinné školní docházky, které dovrší k 31. 8. 20236 letobvodu obce Dobřínsko 

Děti předškolního věku, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 5 letobvodu obce Dobřínsko 

Děti, které dovrší 4 let do 31. 8. 2023obvodu obce Dobřínsko 

Děti, které dovrší 3 let do 31. 8. 2023obvodu obce Dobřínsko 

Děti, které dovrší 3 let v období do 31.10.2023obvodu obce Dobřínsko 

 

V případě volné kapacity budou přijímány děti mimo trvalý pobyt obce Dobřínsko. 

 

Doplňující informace: 

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se koná v určeném termínu pro následující školní rok. 

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte – § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu třídy, které jsou nastaveny KHS Znojmo. 

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium - volba losem. 

 

Mateřská škola Dobřínsko, okres Znojmo, příspěvková organizace 
MgA. Michaela Mrázová – ředitelka MŠ, Dobřínsko 121, PSČ 67201 
Tel.: 723142930 
E-mail: msdobrinsko@seznam.cz 
IČO: 75024497 
Datová schránka:dqekqpb